Услугите предоставяни от 136 ОУ

Наименование на административната услуга

Изтегли заявление

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование Заявление за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Заявление за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование Заявление за издаване на дубликат 
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията Заявление за валидиране на компетентности
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища. Заявление за приемане на нов ученик

Заявление за издаване на отпусно удостоверение

Заявление за издаване на отпусно удостоверение за чужбина

Срокове за издаване на удостоверения

Share Button