Протокол 14.3.2017 г.
Протокол събрание обществен съвет
Протокол за избор на членове
Заповед за членове
ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението є;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
 1. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
 2. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 3. съгласува училищния учебен план;
 4. участва   с   представител   на   родителите   в   комисиите   за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 5. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 6. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 7. дава становище по училищния план-прием;
 8. участва с  представители  в  създаването  и  приемането  на етичния кодекс на училищната общност;
 9. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
 10. участва с  представители  в  заседанията  на  педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

 
Share Button