Занимание по интереси

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда

Проект „Подкрепа за успех“

проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

„Образование за утрешния ден“

Share Button