“GREENPRINT“

Координатор на проекта за 24-месечния проект „Зеленият отпечатък: екологична грамотност“ е Франция, партньори са Гърция, България, Италия и Турция.

Проектът “The Greenprint: Ecological Literacy” стартира в началото на учебна година 2019/2020г  в 136. ОУ „Любен Каравелов” и предизвика  голям интерес сред учителите,учениците и родителите, поради актуалните идеи и задачи,които са заложени в него. Имаше много желаещи учители и ученици, които се включиха в  дейностите,семинарите и обученията, разписани в проектната програма.

Основната цел на този проект e да се изгради навик у учениците да  действат отговорно за постигане на екологична грамотност през целия живот, да изградим у тях едно отговорно поведение и система от знания,умения и отношение към екологичните проблемите на местно и глобално ниво, да развием уменията им за критично мислене,решаване на проблеми,общуване на чужд език и използването на ИКТ инструменти в практиката.

Share Button