“The past_an evolved gateway to the future“

Координатор на проекта за 24-месечния проект „Миналото – еволюиран портал към бъдещето“ е Румъния, партньори са Турция, България, Македония и Турция.

Проектът стартира през учебната 2019-2020 година и предизвика голям интерес у учителите , учениците и родителите. Главната цел на проекта е  установяване на отношения за сътрудничество между страните партньори чрез междукултурен диалог; преоткриване на елементите на традиционната култура като израз на многовековното творчество; подкрепа за включване на ученици в риск от отпадане от образователната система поради много отсъствия и включване в извънкласни дейности за повишаване на техните качества, усвояване на умения за междукултурен диалог и толерантност.

Share Button