Документи

 1.  Стратегия за развитие на училището
 2. План за действие към стратегията за развитие
 3. Годишен план за дейността
 4. Училищен учебен план
 5. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 6. Правила за работа в условията на КОВИД 19
 7. Програма за превенция на ранно напускане на училище
 8. Етичен кодекс на училището
 9. Програма за превенция на ранно напускане на училище
 10. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес
 11. Училищна програма по гражданско и здравно образование, във връзка с национална програма Без свободен час в училище, за учебната 2020 – 2021 г.
 12. Програма за взаимодействие на училището с други заинтересовани институции по проблемо, свързан с отсъствието на учениците
 13. План за действие на Педагогическия съвет
 14. План за квалификационната дейност 2020-2021 г.
 15. План за действие за БДП
Share Button