Документи 2019/2020 г.

 1. Стратегия за развитие на училището
 2. План за действие към стратегията за развитие
 3. Годишен план за дейността
 4. Училищен учебен план
 5. Програма за предоставяне на равни възможности
 6. Правилник за дейността на училището
 7. Мерки за повишаване качеството на образование
 8. Програма за превенция на ранно напускане на училище
 9. Етичен кодекс на училищната общност
 10. Стратегия за развитие на предучилищното образование
 11. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес
 12. Програма за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи
 13. Спортни дейности
 14.  План за квалификационната дейност 2019-2020 г.
 15. Програма Занимания по интереси
Share Button