Прил.1_ Декларация-конфликт на интереси

Прил.2_Приемо-предавателен потокол техн. средства

Прил.3_Справка-придобити-ДМА-ДНА

Прил.4_Списък на ПС-техника

Прил.5_Приемо-предавателен протокол техн. средства – Ученик, родители

Прил.6_Приемо-предавателен потокол тех.средства между учебни заведения

Прил.7_Декларация-съгласие за провеждане на обучение

Прил.8_Списък на ученици Д2

Прил.9_Заявление-декларация за инф. съгласие – родител за ученик

Прил.9а_Заявление-декларация за инф. съгласие – ученик – пълнолетен

Прил.10_Отчетен доклад ръководител група

Прил.10а Приемо-предавателен протокол за проведено обучение

Прил.11_Учебен план-график

Прил.12_Присъствен списък_ученици

Прил.13_Таблица микроданни

Прил.14_Сертификат ученик

Прил.15_Заявление-декларация за участие в обучение ПС

Прил.16_Присъствен списък_ПС

Прил.17_Карта за участие ПС

Прил.18_Сертификат ПС

Прил.19_Анкета образ.медиатори и родители

Прил.20_Заявление-Декларация за участие обр.медиатори и родители

Прил.21_Присъствен списък_Об.медиатори и родители

Прил.22_Сертификак обр.медиатор_родител

Прил.23_Бланка-проект React-EU

Прил.24_Карта за проверка на място React-EU

Share Button