ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ - архив

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Занимание по интереси

 

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда

 

Проект „Подкрепа за успех“

проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

„Образование за утрешния ден“

Свържете се нас

Адрес:

ул. "Димитър Петков" 116, 1309 ж.к. Зона Б-19, София

Телефони за контакт:

тел./факс 02 8217053
директор 02 8217088
канцелария 02 8217053

Email:

l.karavelov136@gmail.com

Share Button