Документи

2023/2024

 1. Актуализирана Стратегия 2021-2026 на 136 ОУ-1  
 2. План за действие към Стратегията за развитие
 3. Годишен-план
 4. Училищни учебни планове 2023-2024
 5. ПДУ-2023-2024-136-ОУ
 6. План-за-квалификационна-дейност
 7. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 8. Програма за обхват изадържане на учениците
 9. Програма за предоставяне равни възможности
 10. Стратегия за развитие на предучилищното образование
 11. Етичен кодекс на училището
 12. Програма по БДП – 2023-2024
 13. Мерки за повишаване качеството на образование
 14. Механизъм за противодействие и тормоз в училище
Share Button