Документи

 1. Стратегия за развитие на училището
 2. Годишен план за дейността
 3. План за действие към стратегията за развитие
 4. Програма за предоставяне на равни възможности
 5. Училищен учебен план
 6. Правилник за дейността на училището
 7. Мерки за повишаване качеството на образование
 8. Програма за превенция на ранно напускане на училище
 9. Етичен кодекс на училищната общност
 10. Стратегия за развитие на предучилищното образование
 11. Училищна програма за целодневна организация на учебния процес
 12. Програма за приобщаване на деца и ученици от уязвимите групи
 13. Спортни дейности
Share Button