Документи 2021 /2022

 1.  Стратегия за развитие на училището
 2. Годишен план за дейността
 3. Училищен учебен план
 4. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
 5. Правилник за дейността на училището
 6. Правила за работа в условията на КОВИД 19
 7. Програма за превенция на ранно напускане на училище
 8. Стратегия за развитие на предучилищното образование
 9. Етичен кодекс на училището
 10. Програма за превенция на ранно напускане на училище
 11. План за действие БДП
Share Button