Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

 Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

За учебната 2023-2024 г. училището се включи в следните дейности:

Дейност 2. „Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес“ – назначени медиатори по проекта за работа с родители от уязвими групи.

 Дейност 3.Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование“ допълнителна подкрепа за ДУСОП /работа на пакетен принцип с алтернативен модел/програма на обучение /  за учебната 2023-2024 година – обхванати 30 ДУСОП.

Дейност 4. „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“,  групи за допълнително обучение по учебни предмети в начален и прогимназиален етап за учебната 2023-2024 година – сформирани 20 групи в начален и прогимназиален етап.

Дейност 5. „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование“,  групи за занимания по интереси за учебната 2023-2024 година – сформирани 3 групи.

По Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2026 г., Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ училището спечели проект на стойност 188 579.00 лв за изграждане на нова спортна площадка.

С проекта се предвижда изграждане на 991.53 кв. м. спортна площадка с настилка от съвременни материали , която ще защити спортуващите от  наранявания и в същото време ще предостави качествени  спортно-технически параметри и удоволствие от играта.

Ще бъдат изградени следните зони:

·         1 малко комбинирано игрище за футбол и баскетбол;

·         1 малко волейболно поле;

·         Зона за тенис на маса.

Share Button